Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Klub Kultury w Karnicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach


Zarządzenie Nr 3/2022

Dyrektora Gminnego Klubu Kultury

w Karnicach

z dnia 18 lutego 2022 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach

Na podstawie art. 1031-1036 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1320) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Traci moc Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Gminnym Klubie Kultury
w Karnicach z 25 maja 2021 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2022

Dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach

z dnia 18 lutego 2022 roku

Regulamin

zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych
w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach

§1.

 1. Pracownicy Gminnego Klubu Kultury w Karnicach (zwanym dalej GKK) mogą ubiegać się
  o dofinansowanie kosztów dokształcania, o których mowa poniżej.

 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może być zrealizowane:

  1. z inicjatywy pracodawcy,

  2. z inicjatywy pracownika za zgodą pracodawcy.

 1. Przez podnoszenie kwalifikacji rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy
  i umiejętności przez pracowników GKK. Pomocą objęte będą następujące formy dokształcania i doskonalenia zawodowego:

  1. studia licencjackie,

  2. studia magisterskie,

  3. studia magisterskie uzupełniające

  4. studia podyplomowe,

  5. inne formy przewidziane prawem.

 1. Pracownik GKK ubiegający się o wyrażenie zgody przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wypełnia wniosek.

§2.

 1. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy przysługuje:

  1. urlop szkoleniowy,

  1. zwolnienie z całości lub części z dnia pracy, na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia.

 1. Za czas urlopu szkoleniowego oraz czas zwolnienia z całości, lub części dnia pracy Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 1. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze:

  1. 6 dni, dla Pracowników przystępujących do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającemu kwalifikacje zawodowe.

 1. Urlop szkoleniowy jest udzielany w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go planem czasu pracy.

 1. Urlop szkoleniowy jest udzielany na wniosek pracownika.

§3.

 1. W planach finansowych GKK przeznacza się środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników.

 1. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych Pracowników zatrudnionych w GKK dofinansowywane jest ze środków dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Karnice.

 2. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych Pracowników zatrudnionych w GKK może być również dofinansowywane ze środków własnych GKK.

 1. Dyrektor GKK może przeznaczyć określone świadczenia dodatkowe dla Pracowników podnoszących kwalifikacje.

 1. Przez świadczenia dodatkowe dla Pracowników podnoszących kwalifikacje należy rozumieć dofinansowanie kosztów czesnego.


 1. Dofinansowanie mogą otrzymać Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony lub na czas pełnienia funkcji, na podstawie umowy o pracę i powołania.

 1. Dofinansowanie może być przyznane jednorazowo za cały okres nauki lub za poszczególne jej okresy w danym roku akademickim, w zależności od wymagań uczelni.

 1. W okresie zatrudnienia w GKK można uzyskać jeden raz dofinansowanie kosztów kształcenia w zakresie studiów wyższych lub podyplomowych.

 1. 1.Wysokość dofinansowania czesnego ustala się następująco:

  1. studia licencjackie - do 50% czesnego na semestr,

  2. studia magisterskie - do 50% czesnego na semestr,

  3. magisterskie studia uzupełniające - do 50% czesnego na semestr,

  4. studia podyplomowe - do 50% czesnego na semestr.

2. W uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może wynieść do 100 % o czym decyduje Dyrektor GKK.

 1. Dofinansowanie kosztów dokształcania nie obejmuje opłat manipulacyjnych, kosztów wpisowego, oraz innych opłat pobieranych przez uczelnię w związku z podjęciem nauki.

 1. Pracownik korzystający z dofinansowania kosztów dokształcania, po ukończeniu nauki zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić pracodawcy odpowiednio: dyplom, świadectwo, zaświadczenie lub certyfikat wystawiony przez uczelnię.

 2. Dofinansowanie podlega zwrotowi w całości, jeśli Pracownik bez uzasadnionej przyczyny przerwie dokształcanie lub go nie podejmie.

 1. Nie pokrywa się kosztów nauki Pracownikom powtarzającym semestr lub rok akademicki.

§4.

 1. Pracownik, który korzystał z dofinansowania kosztów dokształcania, musi pozostać
  w stosunku pracy w GKK przez okres 3 lat, od momentu zakończenia podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§5.

 1. Dyrektor GKK zawiera z Pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe stosowną umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracownika. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 2. Umowę z Dyrektorem GKK zawiera Wójt Gminy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu zasad i warunków

podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

zatrudnionych w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach

Umowa pracodawcy z pracownikiem o podniesienie kwalifikacji zawodowych

zawarta w dniu……………………………………………………………………………............................................…………….

pomiędzy Gminnym Klubem Kultury w Karnicach reprezentowanym przez

...………………………………………………………….………………………………………………………………………..…….………………

Zwanym dalej Pracodawcą,

a

……………………………………………………………………………………………………………..…….……………………………………....

zwanym dalej Pracownikiem, o następującej treści:

§1. Pracownik zobowiązuje się do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i w tym celu podejmuje kształcenie………………………………………………………………………………….……………………...………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

(nazwa i adres uczelni)

na kierunku……………………………………………………………………………………………………..………………….……………….

od dnia……………………………………….…………… w roku akademickim…………..………/……….…….…….

Kształcenie będzie odbywać się w systemie: zaocznym, wieczorowym (niepotrzebne skreślić)

§2.

1. Pracodawca zobowiązuje się do udzielenia Pracownikowi następujących świadczeń:

a) dofinansowanie ……………% czesnego, tj. kwotę……...…..………….. zł za semestr/miesiąc/rok

b) przekazanie świadczenia na wskazany przez Pracownika rachunek bankowy:

……………………………...……………………………………………………………..…………………………………………………

2. Pracodawca nie będzie ponosił innych kosztów związanych z nauką.

§3. Pracownik zobowiązuje się do:

1. Przedstawiania Pracodawcy dowodów wpłaty czesnego na rachunek bankowy uczelni.

2. Niezwłocznego przedłożenia Pracodawcy dokumentu potwierdzającego ukończenie nauki.

§4. W razie przerwania nauki Pracownik traci prawo do otrzymania świadczeń określonych w §2 umowy na okres powtarzania nauki

§5.

1. Pracownik zobowiązuje się do przepracowania u Pracodawcy 3 lat po ukończeniu nauki pod rygorem zwrotu kosztów świadczeń otrzymanych od Pracodawcy.

2. Pracodawca ma prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów tylko w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 1035pkt 1 - 4 Kodeksu Pracy.

3. Pracownik, który otrzymał od pracodawcy świadczenie wymienione w §2 umowy, zobowiązany jest do zwrotu ich równowartości, jeśli bez uzasadnionego powodu nie podejmie nauki lub ją przerwie.

§6. Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzone w formie pisemnej

§7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

§8. Niniejsza umowa wiąże strony z chwila jej podpisania.

§9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy.

…………………...………………………. ……………………………………..……

(data i podpis Pracownika) (pieczęć i podpis Pracodawcy)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Kuczkowski 23-02-2022 14:35:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Kuczkowski 18-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Jacek Kuczkowski 23-02-2022 14:35:09