Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Klub Kultury w Karnicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut


STATUT GMINNEGO KLUBU KULTURY W KARNICACH

§ 1.

1. Gminny Klub Kultury, zwany dalej Klubem, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.

2. Siedzibą Klubu jest miejscowość Karnice, a terenem działania obszar Gminy Karnice.

3. Organizatorem dla Klubu jest Gmina Karnice.

4. Klub jest jednostką organizacyjną Gminy Karnice.

5. Swoją działalność statutową Klub może prowadzić również w świetlicach wiejskich znajdujących się w innych miejscowościach Gminy Karnice.

6. Klub uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 2.

1. Celem nadrzędnym instytucji jest wypełnianie zadań własnych gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, a w szczególności:

1) wielokierunkowa działalność kulturalna, prowadząca do upowszechniania różnych dziedzin kultury;

2) propagowanie w środowisku lokalnym aktywnego uczestnictwa w kulturze;

3) współtworzenie wizerunku życia kulturalnego w gminie.

2. Instytucja realizuje cele określone w ust. 2 poprzez:

1) rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;

2) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;

3) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;

4) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe regionu;

5) kultywowanie lokalnych tradycji.

3. Do podstawowych zadań instytucji należy:

1) prezentowanie atrakcyjnej i wartościowej oferty kulturalnej;

2) integrowanie społeczności lokalnej poprzez różne formy działań kulturalnych;

3) inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie imprez kulturalnych w gminie (tj. festynów, wystaw, koncertów, odczytów, szkoleń);

4) promowanie talentów w dziedzinie kultury;

5) organizowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych i letnich, a także w trakcie roku szkolnego;

6) wspieranie inicjatyw społecznych związanych z edukacją kulturalno-oświatową;

7) współpraca z różnymi organizacjami, instytucjami i placówkami kultury.

§ 3.

1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

4. Wójt Gminy może powierzyć zarządzanie Klubem osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2. Do osoby, której powierzono zarządzanie Ośrodkiem stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

5. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

6. Dyrektor jest organem zarządzającym Klubu oraz przełożonym pracowników Klubu.

7. Dyrektor składa za Klub oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.

§ 4.

1. Klub gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Klub otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

3. Klub może uzyskiwać środki finansowe z:

- wpływów z własnej działalności,

- dotacji z budżetu państwa,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

- innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej Klubu jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.

5. Klub pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 6.

1. Klub wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

2. Zasadnicza część działalności Klubu jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Karnice.

3. Klub może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 3 nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.

§ 7.

Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Wójtowi Gminy sprawozdanie z działalności Klubu w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§ 8.

Organizację wewnętrzną Klubu określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

§ 9.

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 STATUT GKK.doc (DOC, 33.00Kb) 2022-10-14 10:10:43 125 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Kuczkowski 14-10-2022 10:10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Kuczkowski 14-10-2022
Ostatnia aktualizacja: Jacek Kuczkowski 14-10-2022 10:10:43